Privacyverklaring

Tekstlokaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens
www.tekstlokaal.nu
welkom@tekstlokaal.nu
T 06-42337787

Jeannette Nederlof, Webredacteur en -tekstschrijver | eigenaar Tekstlokaal, is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Tekstlokaal. Zij is te bereiken via jeannette@tekstlokaal.nu of 06-42337787

Persoonsgegevens die Tekstlokaal verwerkt
Tekstlokaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Tekstlokaal verwerkt:

 • Naam organisatie
 • Adresgegevens organisatie
 • Telefoonnummer organisatie
 • E-mailadres organisatie
 • Overige bedrijfs- en persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen en te versturen, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op tekstlokaal.nu via Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tekstlokaal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@tekstlokaal.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tekstlokaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van facturen.
 • Het invullen en bijhouden van de Strippenkaartueel©.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Tekstlokaal analyseert jouw gedrag op de website via Google Analytics om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Tekstlokaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tekstlokaal neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekstlokaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tekstlokaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tekstlokaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tekstlokaal gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Tekstlokaal analyseert bezoekersgedrag op de website via Google Analytics om daarmee de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekstlokaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@tekstlokaal.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Tekstlokaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tekstlokaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: welkom@tekstlokaal.nu

 


Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Tekstlokaal zorgt voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site. Tekstlokaal kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekstlokaal is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site.

Bepaalde hyperlinks leiden je naar andere websites. Tekstlokaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  voor de inhoud van die andere websites.

Tekstlokaal behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de website tekstlokaal.nu, naar eigen inzicht te wijzigen.

Geleverde teksten
Van de door Tekstlokaal geschreven en/of geredigeerde en gecorrigeerde teksten berust te allen tijde de eindverantwoordelijkheid van de inhoud bij de opdrachtgever.

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekstlokaal.